KALLELSE TILL ORDINARIE ÅRSSTÄMMA, Xzero AB

Aktieägarna i Xzero AB (Publ.), 556536-9419, välkomnas till ordinarie årsstämma som äger rum
tisdagen den 4 juni 2024 kl. 18.00. Plats: I Stockholm. Närmare information meddelas dem som
anmäler sig.
 
Anmälan sker nedan eller per mejl info@xzero.se senast onsdagen den 29 maj 2024 kl. 16.00. Ange
namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer (dagtid) samt registrerat
innehav. I de fall ett ombud ska delta i stämman ska behörighetshandlingar skickas in i samband med
anmälan. 
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste själva tillfälligt inregistrera aktierna i eget
namn för att få utöva rösträtt på stämman. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear
Sweden AB senast måndagen den 27 maj 2024. 
 
Handlingar rörande stämman kan rekvireras från bolaget från och med tisdagen den 21 maj 2024.  
 
Kungörelser införda i PoIT och SvD måndagen den 29 april 2024.
  
Styrelsens förslag till dagordning:
  
1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd 
4. Val av protokollförare
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 
7. Godkännande av dagordning 
8. VD informerar för det gångna året
9. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse. 
10. Beslut om 
– Fastställande av resultaträkning och balansräkning 
– Dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 
– Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör 
11. Fastställande av arvode till styrelse och revisorer. 
12. Val av styrelse och revisor.  
13. Övriga frågor (måste anmälas före den 29 maj kl. 16.00) 
14. Stämman avslutas
  
Förslag till bemyndigande: Genom bemyndigande föreslås styrelsen få rätt att intill nästa ordinarie
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier eller emission av skuldebrev.
Styrelsen skall därvid ha rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt om
apport eller kvittningsrätt.

ANMÄLNINGSFORMULÄR