KALLELSE TILL ORDINARIE ÅRSSTÄMMA 2022

Aktieägarna i Xzero AB (Publ.), org nr 556536-9419, kallas till ordinarie årsstämma måndagen den 31 oktober, 2022 kl. 18.00. Lokal: anges till dem som anmält sig. Aktieägare som vill delta i årsstämma ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 21 oktober. Anmälan görs

Styrelsens förslag till dagordning:

via mejl info@xzero.se eller via formuläret på vår hemsida www.xzero.se senast den 28 oktober kl 16.00. Antalet platser är begränsade. Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste, för att erhålla rösträtt vid stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB senat den 21 oktober, 2022.

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av sekreterare

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Stämmans behöriga utlysande

6. Godkännande av dagordning 7. VD informerar om det gångna året

8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

9. Beslut om – Fastställande av resultaträkning och balansräkning

– Dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

– Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

10. Ändring i Bolagsordning. Xzero önskar ändra under paragraf 8 Räkenskapsår. Idag har Xzero räkenskapsår 1/5-30/4.

11. Fastställande av arvode till styrelse och i vissa fall revisorer.

12. Val av styrelse och i förekommande fall av revisorer.

13. Övriga frågor

Förslag till bemyndigande: Genom bemyndigande föreslås styrelsen få rätt att intill nästa ordinarie årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av aktier eller emission av skuldebrev. Styrelsen skall därvid ha rätt att besluta om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt om apport eller kvittningsrätt.

ANMÄLNINGSFORMULÄR