Bolagstämma

På årsmötet den 31a oktober beslutades att Xzero skall ändra sitt finansiella år så att det sammanfaller med helt kalenderår. Detta har medfört att innevarande räkenskapsår blivit endast 8 månader.

Denna korta tid har dock varit full av händelser.

Verksamhetsberättelse

Kallelse till Xzero AB (Publ.) Bolagsstämma

Aktieägarna i Xzero AB (Publ.), 556536-9419, kallas härmed till ordinarie årsstämma som äger rum den 8 maj, 2023, kl. 18.00Lokal: Posthuset, Stockholm (närmare information vid anmälan)

Anmälan sker på vår hemsida www.xzero.se eller per mejl info@xzero.se senast den 28 april, 2023, kl 16.00.

Ange namn, person-/eller organisationnummer, adress och telefonnummer (dagtid), samt registerat innehav. I de gall ett ombud ska delta i stämman ska behörighetshandlingar skickars in i samband med anmälan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att få utöva rösträtt på stämman. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast 26 april, 2023. 

Klicka på länk för att komma till årsredovisningenverksamhetsberättelserevisionsberättelse samt förlag på agenda.