Utfall av nyemission i Xzero AB (publ)

Xzero AB (publ) (”Xzero” eller ”Bolagets”) erbjudande av aktier riktat till allmänheten i Sverige, (”Erbjudandet”), har avslutats.

Emissionsutfall

  • I emissionen tecknades 78 770 B-aktier för sammanlagt 6 301 600 SEK. Därmed kommer antalet B-aktier i Bolaget ökat från 10 215 562 till högst 10 294 332.
  • Priset i Erbjudandet var 80 SEK per aktie, motsvarande ett totalt marknadsvärde på Bolaget efter nyemissionen om cirka 823,5 MSEK, förutsatt att samtliga tecknade aktier betalas.
  • Samtliga 345 intressenter som tecknat Erbjudandet har tilldelats det antal aktier de önskat i Erbjudandet.


Avräkningsnota med betalningsinstruktioner kommer inom kort att sändas ut av Bolagets emissionsinstitut, Aqurat Fondkommission AB, till dem som tecknat och tilldelats aktier. Så snart
inbetalning för tecknade aktier inkommit, registreras emissionen hos Bolagsverket varefter de nya aktierna begärs ut från Euroclear för att därefter bokas ut på det av investeraren angivet VP-konto eller på depå. Leverans av tecknade och betalade aktier beräknas ske i vecka 46–47 (14–25) november 2022.

Andreas Törnblom, Verkställande Direktör, kommenterar:

Vi är tacksamma för det förtroende som investerare visat för Xzero. Visserligen tecknades mindre än förväntat av erbjudandet, men under rådande förhållanden kan det till trots, ses som ett gott
resultat.

Emissionen genomfördes i syfte att stärka Bolagets finanser och samtidigt ge oss manöverutrymme för att färdigställa den produktionslina Bolaget Investerar i. Produkterna från tillverkningslinan skall
installeras i det pilotprojektet vi genomför tillsammans med Intel i Oregon USA. Parallellt med detta jobbar vi vidare med flera olika kompletterande finansieringsalternativ, däribland en ansökan till
Europeiska Investeringsbanken EIB, som erbjuds de bolag som erhållit EU´s ”Seal of Excellence” För att kunna leverera pilotinstallationen som kommer att köpas av Intel, måste Xzero dock bära sina
egna interna kostnader i projektet. För detta krävs ytterligare kapital, vilket också är skälet till att vi jobbar vidare med finansieringen av verksamheten.

För mer information, vänligen kontakta:
Andreas Törnblom
Tel: 08-660 39 64
E-post: info@xzero.se

Om Xzero

Xzero utvecklar utrustning för tillverkning av världens renaste vatten. Den är avsedd för användning i nanoelektronikindustrin som behöver stora mängder processvatten med allt högre krav.

Den tekniska utvecklingen sker främst i samarbete med Institutionen för Energiteknik på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och Interuniversity Microelectronics Centre (IMEC) i Bryssel som är
Europas centrum för nanoelektronik.

Bolaget står nu inför sina första leveranser av pilotanläggningar till kända tillverkare av nanoelektronik, främst på den nordamerikanska marknaden.

Mer info på: Länk